Koncept ochrany a generální klauzule

Výčet jednotlivých skutkových podstat nekalosoutěžního jednání je neuzavřený, tzn. demonstrativní. Tato forma právní úpravy je ve světě běžná, neboť v zákoně není možné definovat všechny skutkové podstaty nekalé soutěže, které by připadaly v úvahu. To je patrné zejména u různých staronových praktik provozovaných prostřednictvím internetu, např. spamy, webhosting, apod. či v případě nových marketingových taktik. Významnou roli v oblasti nekalé soutěže tak hrají soudci, kteří svou činností právo nekalé soutěže dotváří.

Za nekalou soutěž podle § 2976 odst. 1 občanského zákoníku je mimo jiné považována:

  1. klamavá reklama,
  2. klamavé označení zboží nebo služby,
  3. srovnávací reklama,
  4. vyvolání nebezpečí záměny,
  5. parazitování na pověsti závodu, výrobku či služeb jiného soutěžitele,
  6. podplácení,
  7. zlehčování,
  8. porušení obchodního tajemství,
  9. dotěrné obtěžování a
  10. ohrožení zdraví a životního prostředí.