Obrana a vymáhání práv

Dozorovým orgánem v oblasti práva na ochranu hospodářské soutěže (veřejné soutěžní právo) je Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Jedná se o ústřední orgán státní správy, který vede případné správní řízení o porušení zákona na ochranu hospodářské soutěže. V oblasti práva na ochranu proti nekalé soutěži (soukromé veřejné právo) je aktivita zákonem svěřena jednotlivým osobám, které utrpěly v souvislosti s nekalosoutěžním jednáním újmu. Aktivita spočívá v možnosti podání žaloby podle občanského soudního řádu.

Dle ustanovení § 2988 NOZ je ve sporech z nekalé soutěže legitimována každá

„osoba, jejíž právo bylo nekalou soutěží ohroženo nebo porušeno“.

Kdo se myslí pod pojmem „osoba, jejíž právo bylo nekalou soutěží ohroženo nebo porušeno“ NOZ přímo nedefinuje. Systematickým výkladem ustanovení nového občanského zákoníku věnovaných nekalé soutěži lze dospět k závěru, že pod pojem „osoba“ lze zahrnout soutěžitele, zákazníky a tzv. jiné osoby. Soutěžitelům, zákazníků a tzv. jiným osobám náleží dle zákona právo domáhat se ochrany ve všech případech nekalé soutěže a jsou oprávněny uplatnit všechny nároky uvedené v § 2988 NOZ. K tomu, aby zákonem aktivně legitimovaný subjekt mohl uplatnit své žalobní právo, je vždy zapotřebí, aby byl konkrétním nekalosoutěžním jednáním dotčen. Soutěžitel, k jehož ochraně právo proti nekalé soutěži slouží především, má žalobní oprávnění ve všech případech nekalé soutěže a může uplatnit všechny zákonné nároky. Zákon přiznává aktivní legitimaci v plném rozsahu i zákazníkovi.

Žalobní právo spotřebitele není zákonem nijak přímo omezeno, prakticky je lze vyloučit v případech parazitování na pověsti (§ 2982), podplácení (§ 2983), zlehčování (§ 2984) a porušení obchodního tajemství (§ 2989).