Obrana a vymáhání práv

Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži rozlišujeme na soukromoprávní a veřejnoprávní. Jedná se o rozlišení na základě charakteru právního předpisu, ve kterém jsou obsaženy. V soukromoprávních předpisech nalezneme sankce civilní, ve veřejnoprávních předpisech sankce trestní (trestní zákoník) či správní (zákon o regulaci reklamy, zákon o ochraně spotřebitele apod.). Ochrana v rámci veřejného práva je však uplatňována jen ve vztahu k určitému veřejnému zájmu (např. v zájmu ochrany spotřebitele), nikoli ve vztahu k ochraně soutěže jako takové.

Právní prostředky na ochranu proti nekalé soutěži tak, jak je uvádí ustanovení § 2988 občanského zákoníku, lze rozčlenit do dvou kategorií na základě funkce jakou plní, a to na právní prostředky z funkcí zabraňovací (žaloba na zdržení se nekalé soutěže a odstranění závadného stavu) a funkci náhradovou (oprávnění žádat přiměřené zadostiučinění, náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacení).