Veřejnoprávní prostředky ochrany proti nekalé soutěži

Subjekt ohrožený či poškozený nekalou soutěží může využít veřejnoprávní i soukromoprávní prostředky ochrany a postih s tím související současně. Je nutné si ovšem uvědomit, že každá právní úprava sleduje jiný cíl a slouží k ochraně odlišného zájmu, tj. veřejnoprávní k ochraně obecného zájmu celé společnosti a soukromoprávní k ochraně zájmu jednotlivce dotčeného nekalou soutěží.

Do zákona na ochranu spotřebitele byla zařazena regulace nekalých obchodních praktik směřujících vůči spotřebitelům. Příloha I směrnice zvaná „černá listina“, obsahuje výčet obchodních praktik, které jsou za všech okolností považovány za nekalé, byla povinně převzata do příloh č. 1 a 2 zmíněného zákona. Tento seznam nekalých obchodních praktik je pro oblast nekalé soutěže významný, protože slouží jako jakýsi návod pro soudy rozhodující nekalosoutěžní spory na základě generální klauzule nekalé soutěže. Zároveň zvyšuje právní jistotu v tom směru, co lze považovat za nekalé a co nikoli.

Dohled nad dodržováním zákona o ochraně spotřebitele vykonává Česká obchodní inspekce, která ukládá za nekalé obchodní praktiky příslušné sankce.

Zákon o regulaci reklamy upravuje problematiku reklamy a stanovuje obecné požadavky na reklamu v zájmu ochrany jejích adresátů.

Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání upravuje konkrétní problémy reklamy pro oblast rozhlasového a televizního vysílání. Oba zákony se tak dotýkají jednání nekalé soutěže související s reklamou.

Trestní zákoník upravuje trestní postih jednání, jež porušuje předpisy nekalé soutěže, pod skutkovou podstatou trestného činu „Porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže“ obsaženou v třetím dílu trestního zákoníku zvaném „Trestné činy proti závazným pravidlům tržní ekonomiky a oběhu zboží ve styku s cizinou.“ Trestní zákoník se uplatňuje obecně v případech, kdy protiprávní jednání subjektu překročí určitou mez. Trestní sankce je tak možné využít až jako prostředku ultima ratio, kdy je již nutné použít k ochraně společnosti represivní složky státního aparátu. Sankce za trestný čin „Porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže“ upravený v § 248 odst. 1 TZ nastupuje až tehdy, je-li porušením právního předpisu o nekalé soutěži způsobena újma soutěžitelům nebo spotřebitelům ve větším rozsahu nebo opatřeny ve větším rozsahu neoprávněné výhody. Zmíněný trestný čin je však založen na subjektivním principu a k jeho kvalifikaci je potřeba úmysl pachatele na rozdíl od objektivně pojatého soukromého deliktu nekalé soutěže.