Podplácení

K naplnění skutkové podstaty aktivního podplácení je třeba naplnit několik znaků:

a) existence osoby podplácející – takovou osobou může být pouze soutěžitel, tj fyzická i právnická osoba, která se účastní hospodářské soutěže

b) existence osoby podplácené – či tzv. osoba pomocná, jedná se o adresáta úplatku, může jím být člen statutárního nebo jiného orgánu jiného soutěžitele, stejně tak osoba, která je vůči soutěžiteli v pracovním poměru (zaměstnanec), jemuž je přímo nebo nepřímo nabídnut, slíben či poskytnut jakýkoliv prospěch za tím účelem, aby jejím nekalým postupem docílil na úkor jiných soutěžitelů pro sebe nebo pro jiného soutěžitele přednost nebo jinou neoprávněnou výhodu v soutěži

c) přímé (zaslání peněžních prostředků, slibu určitých služeb poskytnutých „na oplátku za něco“) nebo nepřímé (náznaky, konkludentní jednání) nabídnutí, slíbení či poskytnutí / požádání, slíbení nebo přijetí

d) jakéhokoliv prospěchu, tj. úplatku (know-how, peníze, obchodní tajemství, získání určité funkce, lepší pozice apod.), za úplatek NELZE považovat běžné pozornosti ve formě reklamních předmětů (propisky, diáře, ..), ve formě spotřebních předmětů (bonboniéra, dárkový koš, ..), pohoštění, lísky do divadla, do kina apod. pokud tyto pozornosti nejsou schopny stávajícího či potencionálního zákazníka ovlivnit v jeho rozhodnutích nekalým způsobem

e) za účelem, aby jejím nekalým postupem docílil na úkor jiných soutěžitelů pro sebe nebo jiného soutěžitele přednost nebo jinou neoprávněnou výhodu v soutěži – účel může směřovat do budoucna, přítomnosti i minulosti

K naplnění skutkové podstaty pasivního podplácení je třeba naplnit obdobných znaků jako v případě aktivního podplácení.

Aktivní legitimace: soutěžitel osoby podplácené (soutěžitele), typicky konkurent osoby podplácející, (u této skutkové podstaty nemůže být aktivně legitimovanou osobou jiná právnická osoba oprávněná hájit zájmy jiných soutěžitelů nebo zákazníků)

Pasivní legitimace: (rušitel) osoba podplácející, osoba podplácená – v postavení tzv. osoby pomocné