Vyvolání nebezpečí záměny

Judikatura:

NS 23 Cdo 3607/2010:

„Obchodní firma první žalované ve znění Portál práce KARIERA.CZ s.r.o. je dostatečně odlišitelná od obchodní firmy žalobkyně Kariéra spol. s r.o. Soudy správně po právní stránce vyložily, že sousloví „portál práce“ lze považovat za dominantní část obchodní firmy první žalované vedle obecného slova „kariéra“, resp. „kariera“. Firma první žalované není zaměnitelná s firmou žalobkyně, a to ani z hlediska vizuálního ani fonetického.“

NS 23 Cdo 3868/2011:

„Označení výrobku žalované „ROYAL mini WAFERS“ není způsobilé vyvolat nebezpečí záměny s označením výrobku žalobce „KRÁLOVSKÉ OPLATKY“, a to ani s přihlédnutím k tomu, že žalobce má uvedeno na obalu svého výrobku slovní označení menší velikosti v anglické mutaci „ROYAL WAFFLES“.“

VS Praha 3 Cmo 48/2007:

„Pokud žalobce dlouhodobě užívá k označení svého piva název Budějovický Budvar s doplněním o označení BUDWEISER (podle slovní ochranné známky), pak žalovaným přijatý název piva Budweiser Bürgerbräu (jako dominantní prvek hlavní etikety na pivní lahvi či jako jediné označení v reklamních a dalších předmětech) podle názoru odvolacího soudu zcela jednoznačně navozuje mylnou domněnku o tom, že jde o pivožalbce a reklamní předměty, jimiž je takto propagována nově zaváděná značka jeho piva. Žalovaný tak rovněž pro sebe, pro odbyt svého výrobku totožného druhu a s určením pro shodný okruh spotřebitelů (jako je dodáván konkurenční výrobek žalobce) užil označení žalobcem dlouhodobě prosazované a spotřebiteli i spojované s podnikem žalobce, ve svůj prospěch tak využil pověst svého konkurenta a jeho produkce.“

VS Praha 3 Cmo 237/2007:

„Pokud žalovaný svou stavebnici – jak patrno z ní jako celku i z jednotlivých jejích kostek – přizpůsobil stavebnici LEGO žalobce, tj. svou stavebnici učinil co do ztvárnění kostek a v základních rozměrech jejich vzájemného napojování naprosto totožnou a docílil tak její plnou kompatibilitu s kostkami stavebnice LEGO, pokud v obalech a celkovém designu včetně barevnosti, obrázků sestavených postaviček a předmětů, zcela jednoznačně učinil vše, aby se co nejvíce připodobnil témuž u stavebnic žalobce, pak odvolací soud má za to, že vedle vyvolání zaměnitelnosti se žalovaný snaží z pověsti stavebnic LEGO těžit, navodit zdání, že kupující získá (za cenu nižší) totéž jako při koupi stavebnice žalobce.“

NS 32 Cdo 166/2008:

„Žalovaný tím, že použil na obalech oplatků vyobrazení stejného motivu (církevního areálu) jaký měl žalobce na obalech svých výrobků, nejednal v rozporu s dobrými mravy soutěže.“

NS 32 Odo 1380/2006:

„Napodobení a převzetí propagačních materiálů k již zcela jednoznačně zavedenému a vzhledem k počtu inscenací (kolem dvou tisíc uvedení tohoto představení) veřejností oblíbenému představení druhým soutěžitelem (žalobkyní) k prezentaci premiéry a jeho dalších inscenací je u konkurujících si účastníků hospodářské soutěže jednáním v rozporu s dobrými mravy soutěže. Žalovaný, aniž byl nucen se zabývat podstatným způsobem svou veřejnou prezentací nově uváděného představení a vynaložit tomu odpovídající prostředky k jeho reklamě, se tímto jednáním snažil zaujmout v soutěži na trhu postavení obdobné postavení druhého soutěžitele, který si však takové postavení budoval po léta s vynaložením tomu odpovídajících prostředků. Takové jednání žalované je nepochybně jednáním způsobilým přivodit újmu žalobkyni a splňuje všechny podmínky jednání nekalé soutěže a zároveň naplňuje znaky dvou konkrétních skutkových podstat nekalé soutěže – vyvolání nebezpečí záměny a parazitování na pověsti.“

NS 32 Odo 726/2006:

„Jestliže označení výrobků konkrétního soutěžitele není specifické jen pro něj, ale jedná se o označení určitého typu výrobku a v povědomí veřejnosti – spotřebitelů a obchodních partnerů nemůže být spojováno výhradně s tímto soutěžitelem, není užití takovéhoto označení výrobku v rozporu s dobrými mravy soutěže a nevyvolává nebezpečí záměny.“