Vyvolání nebezpečí záměny

§ 2981 odst. 1

„Kdo užije jména osoby nebo zvláštního označení závodu užívaného již po právu jiným soutěžitelem, vyvolá tím nebezpečí záměny.“

§ 2981 odst. 2

„Nebezpečí záměny vyvolá i ten, kdo užije zvláštního označení závodu nebo zvláštního označení či úpravy výrobku, výkonu nebo obchodního materiálu závodu, které v zákaznických kruzích platí pro určitý závod za příznačné.“

§ 2981 odst. 3

„Stejně tak vyvolá nebezpečí záměny, kdo napodobí cizí výrobek, jeho obal nebo výkon, ledaže se jedná o napodobení v prvcích, které jsou již z povahy výrobku funkčně, technicky nebo esteticky předurčeny, a napodobitel učinil veškerá opatření, která lze na něm požadovat, aby nebezpečí záměny vyloučil nebo alespoň podstatně omezil, pokud jsou tato jednání způsobilá vyvolat nebezpečí záměny nebo klamnou představu o spojení se soutěžitelem, jeho závodem, pojmenováním, zvláštním označením nebo s výrobkem či výkonem jiného soutěžitele.“

Vyvolání nebezpečí záměny v sobě nese jak prvky klamavosti, tak i parazitování. Rozdíl oproti ustanovení o klamavém označení zboží nebo služeb spočívá v tom, že se jedná o klamání ve vztahu k subjektu, nikoliv ohledně původu a určitého zboží nebo služby jako v případě ustanovení o klamavém označení zboží nebo služeb. Odstavce 1 – 3 uvádějí případy, kdy může dojít k vyvolání nebezpečí záměny. U této skutkové podstaty se vždy jedná o existenci vztahu k jinému soutěžiteli.