Zlehčování

K naplnění skutkové podstaty zlehčování nepravdivým údajem je třeba splnění těchto podmínek:

a) jednání soutěžitele

b) jímž uvede nebo rozšiřuje – jednorázové uvedení či opakované rozšiřování

c) o poměrech, výkonech nebo výrobku jiného soutěžitele

d) nepravdivé údaje – údajem může být například hodnocení, kritika, ať už kvality zboží nebo služeb, hospodaření, obchodní politiky aj.,

e) způsobilost údaje tomuto soutěžiteli přivodit újmu (skutečnou či potencionální), újma může být hmotná (ušlý zisk, skutečná škoda) nebo nehmotná (narušení dobré pověsti, goodwill, znevážení v očích zákazníků a obchodních partnerů apod.

Zlehčování se může dít přímo (výslovné hodnocení, kritika, očerňování jiného soutěžitele) či nepřímo (náznaky, gesta, bez výslovného uvedení jména, obchodní firmy, ale uvedením např. typické znělky, barev jiného soutěžitele).

Pasivní legitimace: (rušitel) soutěžitel – tzv. zlehčující soutěžitel, včetně osob jednajících za tohoto soutěžitele (jednání statutárních orgánů, zaměstnanců, zmocněných osob aj.)

K naplnění skutkové podstaty zlehčování pravdivým údajem je třeba splnění těchto podmínek:

a) uvedení a rozšíření – v tomto případě pouze opakované jednání, které spočívání v „uvedení a rozšiřování“ pravdivého údaje o jiném soutěžiteli

b) o poměrech, výkonech nebo výrobku jiného soutěžitele

c) pravdivého údaje

d) způsobilost údaje tomuto soutěžiteli přivodit újmu

Pasivní legitimace: (rušitel) soutěžitel i osoba od soutěžitele odlišná, jednání se však musí uskutečnit v hospodářském styku