Porušení obchodního tajemství

§ 2985

„Porušení obchodního tajemství je jednání, jímž jednající jiné osobě neoprávněně sdělí, zpřístupní, pro sebe nebo pro jiného využije obchodní tajemství, které může být využito v soutěži a o němž se dověděl

a) tím, že mu tajemství bylo svěřeno nebo jinak se stalo přístupným na základě jeho pracovního poměru k soutěžiteli nebo na základě jiného vztahu k němu, popřípadě v rámci výkonu funkce, k níž byl soudem nebo jiným orgánem povolán, nebo

b) vlastním nebo cizím jednáním příčícím se zákonu.“

V případě porušení obchodního tajemství se v praxi nejčastěji jedná o případy, kdy nějaká osoba zpřístupní, sdělí či prozradí obchodní tajemství, které je pak dále využitelné v hospodářské soutěži, případně ho tato osoba získá a sama využije ke svému prospěchu v hospodářské soutěži nebo jej zpeněží. Definici obchodního tajemství lze nalézt v občanském zákoníku, kde je vymezena následovně:

obchodní tajemství tvoří konkurenčně významné, určitelné, ocenitelné a v příslušných obchodních kruzích běžně nedostupné skutečnosti, které souvisejí se závodem a jejichž vlastník zajišťuje ve svém zájmu odpovídajícím způsobem jejich utajení“.

Je třeba zdůraznit, že nadále zůstává zachován rozdíl mezi obchodním tajemstvím a know-how (různé poznatky, zkušenosti, postupy, které nejsou všeobecně známé a jsou ocenitelné – pro know-now neexistuje legální definice). Obchodní tajemství je pojem užší, musí být utajován a úzce souvisí se závodem. Dále je třeba brát zvlášť v potaz i tzv. důvěrné informace, což může být cokoliv, co má důvěrný charakter a je druhé smluvní straně poskytnuto při jednání o uzavření smlouvy.