Zlehčování

Judikatura:

NS 6 Tdo 72/2003:

„Za zlehčování ve smyslu tohoto ustanovení je nutno považovat i uvedení a rozšiřování pravdivých údajů o poměrech, výrobcích či výkonech jiného soutěžitele, pokud jsou způsobilé tomuto soutěžiteli přivodit újmu – toto bylo naplněno jednáním obviněného, který upozornil zákazníky, že jeho soutěžitel má krátkozrakou cenovou politiku, která nemá dlouhodobého trvání – a tímto svým počínáním minimálně směřoval k tomu, aby postavení soutěžitele v soutěži zeslabil či dokonce znevážil, a to nikterak jen obecně, formálně či nevýznamně.“

VS Praha 3 Cmo 195/2009:

„Je zásadně v rozporu s dobrými mravy soutěže jednání soutěžitele, jenž hodnotí veřejně, tj. i ve vztahu k potencionálním zákazníkům a obchodním partnerům, soutěžní výkony soutěžitele druhého. Uvedené dopadá i na hodnocení obchodních smluv žalobce jako smluv pro jeho partnery nevýhodných a jednostranných ve prospěch žalobce.“ .. Jestliže žalobce sám svůj postoj k žalované učinil jako první věcí veřejnou – letáky a transparenty před prodejnami žalované informoval její potencionální zákazníky o podle něho závadném jednání žalované, o tom, že „nedodržováním“ doby splatnosti dlouhodobým neplněním mluvních podmínek žalovaná ztratila právo prodávat své zboží, pak ovšem toto je jednání zcela shodné povahy jako jednání, jež žalobce vytýká žalované, tedy i jednání žalobce je jednáním nekalosoutěžním podle § 50 ObchZ. Pokud poté žalovaná uvedla v tisku či příspěvcích na internetu předmětná svá hodnocení výkonů žalobce, za stavu, kdy již oba účastníci svá stanoviska veřejně prezentovali a jejich spor byl „medializován“, pak je třeba přiznat ji právo oprávněné osoby proti jednání žalobce, jež časově předcházelo jejím jednáním.“

VS Praha 3 Cmo 33/2003:

„Je klamavou reklamou a zlehčováním, pokud v letáku žalovaný uvedl a šířil údaje, jež jednak výslovně, bez toho, že by toto bylo prokázáno, jako je tomu u tvrzení, že jde o bezkonkurenčně nejvhodnější výrobek daného druhu ze zdravotního hlediska, ale zejména ve svém souhrnu, navozují u spotřebitele dojem, že dosud na trhu se vyskytující výrobky totožného zaměření nejsou srovnatelné s nově jím uváděným výrobkem. Byť reklamě je vlastní určité přehánění, žalovaný však nezůstal v rovině obecné a nekonkrétní, ale jeho tvrzení směřuje ke zcela konkrétním vlastnostem výrobku takto jím nabízeného i vlastnostem výrobku konkurence.“