Srovnávací reklama

Ustanovení prvního odstavce hovoří o přímém či nepřímém označení jiného soutěžitele nebo jeho zboží či služby. Přímé označení znamená výslovné označení jiného soutěžitele, vyobrazením jeho loga či ochranné známky, např. „náš výrobek XY pořídíte za cenu 599 Kč, výrobek společnosti XZ stojí 999 Kč“. Nepřímé označení spočívá například v užití typických znaků, barev či znělky jiného soutěžitele, aniž by došlo k výslovnému pojmenování. Ať už se jedná o přímé nebo nepřímé označení je důležité, aby bylo spotřebiteli na základě srovnávací reklamy zřejmé, s kým se soutěžitel srovnává. Dále je třeba zmínit, že není rozhodující, zda ke skutečnému srovnání dojde či nikoliv, postačí přímé či nepřímé poukazování na jiného soutěžitele (příp. na jeho výrobky nebo služby), rovněž tak není rozhodné, zda se soutěžitel srovnává s jiným soutěžitelem či jen s určitým výrobkem/službou, pokud je spotřebiteli zřejmé, o výrobek/službu jakého soutěžitele se jedná.

Jak již bylo uvedeno výše, podmínky, za kterých je srovnávací reklama přípustná, je třeba splnit kumulativně, bez výjimky. Podmínka stanovená v písmenu a) zákazu klamavosti se nejčastěji týká uvedení nepravdivých či zkreslených údajů o druhu srovnávaného zboží či služeb, dále pak uvedením nepravdivých údajů ohledně ceny, jakosti, výkonu apod. K této podmínce lze uvést rozhodnutí Soudního dvora EU ve věci C-159/09, Lidl SNC proti Vierzon Distribution SA.

Společnost Vierzon Distribution SA uvedla v místním deníku reklamu s vyobrazením pokladní účtenky s 34 výrobky, které byly zakoupeny v obchodě společnosti Vierzon Distribution SA a v obchodě provozovaném společností Lidl SNC, s uvedením celkové ceny 46,30 Eur v prvním případě a ceny 51,40 Eur v případě druhém. Reklama dále nesla slogan: „Ne každý může být E. Leclerc! Nízké ceny: důkaz, že E. Leclerc je stále nejlevnější.“ a slogan „Anglicky se říká hard discount; francouzsky E. Leclerc.“ Soudní dvůr EU v této věci konstatoval klamavost srovnávací reklamy pokud:

„je s ohledem na všechny relevantní okolnosti projednávaného případu, a zejména na informace nebo opomenutí spojené s touto reklamou konstatováno, že rozhodnutí nakupovat může být u značného počtu spotřebitelů, kterým je tato reklama určena, přijato v mylné víře, že výrobky vybrané zadavatelem reklamy reprezentují obecnou úroveň jeho cen ve vztahu k cenám jeho soutěžitele, a že tito spotřebitelé tudíž ušetří přibližně tak, jak je vyzdvihováno uvedenou reklamou, tím, že budou pravidelně nakupovat zboží běžné spotřeby u zadavatele reklamy spíše než u uvedeného soutěžitele, nebo dokonce v mylné víře, že všechny výrobky zadavatele reklamy jsou levnější, než výrobky jeho soutěžitele“ nebo „je konstatováno, že pro účely výlučně cenového srovnání byly vybrány potravinářské výrobky, mezi kterými jsou však ve skutečnosti rozdíly, které by mohly citelně ovlivnit volbu průměrného spotřebitele, aniž uvedené rozdíly vyplývají z dotyčné reklamy“.

Podmínka stanovená v písmenu c) týkající se objektivního srovnání jedné nebo více podstatných, důležitých, ověřitelných a příznačných vlastností zboží nebo služeb včetně ceny je nutné chápat tak, že se musí skutečně jednat o objektivní srovnání bez ohledu na subjektivní prvky. Například srovnávací reklama typu „náš sýr chutná lépe než sýr XY“ nelze považovat za objektivní srovnání, protože v případě chuti daného výrobku se jedná o subjektivní hledisko. Relevantní je kupříkladu srovnání spotřeby na počet ujetých kilometrů u automobilů, nikoli držák na láhev umístěný uvnitř automobilu.

Podmínka v písmenu f) vyžaduje, aby byly imitace za reprodukce či napodobeniny označeny, např. slovy „imitace“, „napodobeniny“, „substitut“, „náhražka“, „alternativa“. K této podmínce je dále třeba uvést, že srovnávání značkového a neznačkového zboží je obecně povoleno, pokud ovšem není zadavatelem reklamy výslovně uvedeno, že v případě neznačkového zboží se jedná o imitace či napodobeniny.

Aktivní legitimace: zákazník, soutěžitel či jiná právnická osoba oprávněná hájit zájmy jiných soutěžitelů nebo zákazníků

Pasivní legitimace: soutěžitel, jež prezentuje nedovolenou srovnávací reklamu