Porušení obchodního tajemství

Podmínky naplnění skutkové podstaty porušení obchodního tajemství jsou následující:

a) jednání jednajícího – i jednorázové

b) jímž jiné osobě – nejčastěji se bude jednat o konkurenta

c) neoprávněně

d) sdělí, zpřístupní, pro sebe nebo pro jiného využije

e) obchodní tajemství, které může být využito v soutěži

f) o tomto obchodním tajemství se dozvěděl jednající tak, že mu bylo tajemství svěřeno nebo se mu stalo jinak přístupným na základě jeho pracovního poměru nebo jiného vztahu k soutěžiteli (vztahy vznikající v rámci obchodních společností či družstev – akcionáři, společníci aj., osoby blízké, osoby ve vztahu smluvním – příkazní smlouva apod.) popř. v rámci výkonu funkce, k níž byl soudem či jiným orgánem povolán (např. likvidátoři, soudní exekutoři, rozhodci apod.)

g) nebo se o tomto obchodním tajemství dozvěděl vlastním či cizím jednáním, které se příčí zákonu.

Důkazní břemeno v souvislosti s prokázáním, zda se v daném případě jedná o obchodní tajemství či nikoliv, leží na na podnikateli, jemuž dané obchodní tajemství náleží.

Aktivní legitimace: soutěžitel, jehož obchodní tajemství bylo prozrazeno, (u této skutkové podstaty nemůže být aktivně legitimovanou osobou jiná právnická osoba oprávněná hájit zájmy jiných soutěžitelů nebo zákazníků)

Pasivní legitimace: jakákoliv osoba, která obchodní tajemství prozradila